Службе

Послови у Дому обављају се у оквиру три радне јединице:
1. Радна јединица за хабилитацију и радну окупацију
2. Радна јединица за здравствену заштиту
3. Радна јединица општих и заједничких послова

1.Радна јединица за хабилитацију и радну окупацију
У оквиру ове радне јединице обављају се послови везани за непосредан рад са
корисницима у циљу што адекватнијег пријема, адаптације на услове живота и рада у Дому,
као и рад на свакодневним активностима корисника. Ова радна јединица је носилац
активности стварања услова за што сигурније окружење.
У оквиру радне јединице за хабилитацију и радну окупацију послују четири службе:
1.1. Служба за васпитно-едукативни рад
1.2. Служба социјалног рада
1.3. Рекреативно- терапеутска служба
1.4. Служба за радно оспособљавање

2. Радна јединица за здравствену заштиту
У радној јединици за здравствену заштиту обављају се послови из области примарне
и превентивне здравствене заштите корисника.
У оквиру радне јединице здравстевне заштите послују две службе:
2.1. Здравствена станица
2.2. Служба за негу и хигијену

3. Радна јединица за опште и заједничке послове
У оквиру радне јединице за опште и заједничке послове послују три службе:
3.1. Служба правних послова
3.2. Служба за финансијско-рачуноводствене послове
3.3. Служба за техничке и заједничке послове

Установом руководи директор. Директор Дома представља и заступа Дом, стара се о
законитости и правилности рада Дома, организује и усклађује рад и руководи радом и
пословањем Дома, одређује појединачно радно ангажовање запослених и одговара за
остваривање делатности Дома.

Translate »