ОДЛУКА о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

Сре-11 мар 2020

“Службени гласник РС“ број 23/20 од 10 марта 2020. године

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

  1. Проглашава се болест COVID-19 изазвана вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију.
  2. Ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, примењиваће се мере прописане Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о здравственој заштити, Законом о јавном здрављу, као и друге мере које природате болест и налаже у складу са епидемиолошком ситуацијом.
  3. Препоручује се запосленима у систему здравствене и социјалне заштите Републике Србије да не путују у земље са интензивном трансмисијом COVID-19, односно у земље жаришта епидемије.
  4. Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, лицима која долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије, и то: Републике Италије, Народне Републике Кине, Републике Јужне Кореје, Швајцарске Конфедерације и Исламске Републике Иран, надлежни органи привремено ће забранити, односно ограничити улазак и кретање.
  5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2281/2020

У Београду, 10. марта 2020. године

Влада

Председник,

АнаБрнабић,с.р.

Translate »